Uw medisch dossier – Huisartsenpraktijk Maarsingh – Groningen | info@huisartsmaarsingh.nl
Sportlaan 2-2 9728 PH Groningen | info@huisartsmaarsingh.nl

Uw medisch dossier

Uw persoons- en medische gegevens

Als zorgverlener zijn wij verplicht uw persoons- en medische gegevens (digitaal) vast te leggen in een dossier. De praktijk heeft maatregelen genomen om de privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegden. In het kader van de te verlenen zorg, worden relevante gegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld met andere zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling van u als patiënt betrokken zijn (bv. bij een verwijzing, opname of het verstrekken van medicatie door de apotheek). Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, gaat u tevens akkoord met de registratie, verwerking en overdracht van deze gegevens.

Zelf uw dossier inzien

Als patiënt kunt u (elektronisch) inzage krijgen in uw medisch dossier. U bent alleen zelf bevoegd tot inzage. Om digitaal uw medisch dossier in te zien, maakt u een persoonlijke gezondheidsomgeving aan. Wilt u meer weten over Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of hulp bij het kiezen van een PGO klik dan hier. Wenst u inzage in uw dossier zonder het aanmaken van een PGO, dan kunt u hiervoor een afspraak bij de huisarts maken. 

Toestemming

Als u wilt dat uw echtgenoot/-genote, zoon/dochter, verzorging of derde met uw huisarts overlegt over uw medische situatie, dan dient u hiervoor toestemming te geven middels een toestemmingsverklaring (te verkrijgen bij de assistente). Tevens kan het voorkomen dat uw huisarts voor de behandeling informatie van derde(n) nodig heeft. Hiervoor zal hij in een dergelijk geval eerst uw toestemming vragen.

Wijzigingen/aanvullingen medisch dossier

Bent u van mening dat uw dossier onvolledig en/of feitelijk onjuist is, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Verzoeken om aanvullingen en/of correctie kunt u op grond van feitelijke gegevens doen. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener, dan kunnen wij dit als schriftelijk commentaar aan uw dossier toevoegen. Een verzoek tot vernietiging kan door ons worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

Minderjarigen

Een ouder of voogd (met gezag) van een kind tot 12 jaar heeft recht op medische informatie. Bij een kind van 12 t/m 15 jaar oud heeft de ouder of voogd recht op medische informatie voor zover die informatie noodzakelijk is voor het verrichten van zijn/haar taak. Als het verstrekken van de informatie strijd oplevert met de zorg van een goed hulpverlener, dan wordt geen informatie verstrekt. Een kind van 16 of 17 jaar oud heeft een zelfstandig recht op geheimhouding. De minderjarige kan de ouder of voogd toestemming geven voor het opvragen van medische gegevens na het invullen van een toestemmingsverklaring.
Bovenstaande geldt niet voor wilsonbekwame minderjarigen. Hiervoor geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger volledig recht heeft op informatie. In het kader van goed hulpverlenerschap mag de arts afzien van het verstrekken van informatie.

Medische gegevens voor diabetes onderzoek

Onze huisartspraktijk werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek rond diabeteszorg binnen het zogeheten GIANTT-project. Het doel van dit project is het verbeteren van de zorg en daarmee het verminderen van complicaties bij mensen met type 2 diabetes. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van het UMCG. Onze praktijk levert geanonimiseerde gegevens aan over de verleende diabeteszorg in de regio Groningen. GIANTT zorgt ervoor dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie hierover vindt u hier.