Uw medisch dossier – Huisartsenpraktijk Maarsingh – Groningen
Sportlaan 2-2 9728 PH Groningen Tel:050 5250310 Spoed 050 5250310

Uw medisch dossier

Uw persoonsgegevens
Als zorgverlener zijn wij verplicht uw persoons- en medische gegevens (digitaal) vast te leggen in een dossier. Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor specifieke doeleinden. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, gaat u tevens akkoord met de registratie en verwerking van deze persoonsgegevens. Wanneer u zich inschrijft in de praktijk melden wij u aan bij de beveiligde ION database (inschrijving op naam). In deze database controleert uw zorgverzekeraar bij welke huisarts u ingeschreven staat. Aan deze database worden alleen uw persoonsgegevens doorgegeven en geen medische gegevens.

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van onze praktijk hebben de plicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Informatie die u aan ons verstrekt wordt niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruikt en/of aan derden verstrekt. Enkel op grond van een wettelijk voorschrift of indien gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde, kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden. Als u wilt dat uw echtgenoot/-genote, zoon/dochter, verzorging of derde met uw huisarts overlegt over uw medische situatie, dan dient u hiervoor toestemming te geven middels een toestemmingsverklaring (te verkrijgen bij de assistente). Tevens kan het voorkomen dat uw huisarts voor de behandeling informatie van derde(n) nodig heeft. Hiervoor zal hij in een dergelijk geval eerst uw toestemming vragen.

Uitwisseling medische gegevens
In het kader van de te verlenen zorg, worden relevante gegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld met andere zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling van u als patiënt betrokken zijn (bv. bij een verwijzing, opname of het verstrekken van medicatie door de apotheek).

Medische gegevens delen (LSP)
Inzage in uw medische dossier door andere zorgmedewerkers van bijvoorbeeld de Doktersdienst of spoedhulp kan bijdragen aan een goede behandeling. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt. In de folder leest u hoe dat precies gebeurt. En u leest hoe u hiervoor toestemming kunt geven. Ga naar de folder.

Inzage medisch dossier
Als patiënt kunt u (elektronisch) inzage krijgen in uw medisch dossier. U bent alleen zelf bevoegd tot inzage. Om digitaal uw medisch dossier in te zien, maakt u een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) aan. In verband met privacygevoelige informatie is het belangrijk dat de leverancier van de PGO een MedMij certificaat heeft. Onze praktijk beschikt hier reeds over. Wilt u meer weten over Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of hulp bij het kiezen van een PGO klik dan hier. Wenst u inzage in uw dossier zonder het aanmaken van een PGO, dan kunt u hiervoor een afspraak bij de huisarts maken. 

Wijzigingen/aanvullingen medisch dossier
Bent u van mening dat uw dossier onvolledig en/of feitelijk onjuist is, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Verzoeken om aanvullingen en/of correctie kunt u op grond van feitelijke gegevens doen. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener, dan kunnen wij dit als schriftelijk commentaar aan uw dossier toevoegen. Een verzoek tot vernietiging kan door ons worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

Minderjarigen
Een ouder of voogd (met gezag) van een kind tot 12 jaar heeft recht op medische informatie. Bij een kind van 12 t/m 15 jaar oud heeft de ouder of voogd recht op medische informatie voor zover die informatie noodzakelijk is voor het verrichten van zijn/haar taak. Als het verstrekken van de informatie strijd oplevert met de zorg van een goed hulpverlener, dan wordt geen informatie verstrekt. Een kind van 16 of 17 jaar oud heeft een zelfstandig recht op geheimhouding. De minderjarige kan de ouder of voogd toestemming geven voor het opvragen van medische gegevens na het invullen van een toestemmingsverklaring.
Bovenstaande geldt niet voor wilsonbekwame minderjarigen. Hiervoor geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger volledig recht heeft op informatie. In het kader van goed hulpverlenerschap mag de arts afzien van het verstrekken van informatie.

Beveiliging en bewaartermijn
De praktijk heeft maatregelen genomen om de privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeldatum), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of uw kind(eren).

Overdracht
Wilt u dat wij uw medisch dossier overdragen aan een nieuwe huisarts, dan dient u hiervoor altijd eerst toestemming aan ons te geven. Zonder uw toestemming kunnen wij uw medisch dossier niet overdragen. De overdracht vindt digitaal via een beveiligde verbinding plaats.

Medische gegevens voor diabetes onderzoek
Onze huisartspraktijk werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek rond diabeteszorg binnen het zogeheten GIANTT-project. Het doel van dit project is het verbeteren van de zorg en daarmee het verminderen van complicaties bij mensen met type 2 diabetes. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van het UMCG. Onze praktijk levert geanonimiseerde gegevens aan over de verleende diabeteszorg in de regio Groningen. GIANTT zorgt ervoor dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie hierover vindt u hier.